PUSAT MEDIASI COVID-19


Jabatan Perdana Menteri

Makluman Terkini

Pusat Mediasi COVID-19


Pusat Mediasi COVID-19 (PMC-19) ditubuhkan oleh Kerajaan bagi membantu orang awam dalam menyelesaikan pertikaian yang berbangkit daripada ketidakupayaan untuk melaksanakan apa-apa obligasi kontraktual yang timbul daripada mana-mana kategori kontrak dalam Jadual [Seksyen 7] Akta Langkah-Langkah Sementara Bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (COVID-19) 2020 [Akta 829] yang disebabkan oleh langkah-langkah yang ditetapkan, dibuat atau diambil di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 [Akta 342] untuk mengawal atau mencegah merebaknya COVID-19. Nilai pertikaian untuk proses mediasi di bawah PMC-19 hendaklah tidak melebihi RM500,000.00.

Makluman Terkini


Perintah Langkah-Langkah Sementara bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (Covid-19) (Pelanjutan Kuat Kuasa) 2020

Perintah Langkah-Langkah Sementara bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (Covid-19) (Pelanjutan Kuat Kuasa) 2020

Peraturan Pengantaraan PMC-19

Perintah Langkah-Langkah Sementara bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (Covid-19) (Pelanjutan Kuat Kuasa) 2021

Perintah Langkah-Langkah Sementara bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (Covid-19) (Pelanjutan Kuat Kuasa) 2021

Perkhidmatan PMC-19


Permohonan Mediasi

Permohonan Mediasi bagi pertikaian diantara dua pihak.

Rayuan Mediasi

Rayuan subsidi mediasi.

Semakan Status Mediasi

Semakan status permohonan dan keputusan mediasi.

Kategori Kontrak


Pertikaian yang layak dipertimbangkan hendaklah tersenarai dalam sembilan (9) kategori berikut:

Pembinaan

Kontrak kerja pembinaan atau kontrak perundangan pembinaan dan apa-apa kontrak lain yang berhubung dengan pembekal bahan, kelengkapan atau pekerja pembinaan yang berkaitan dengan suatu kontrak pembinaan.

Bon Pelaksanaan

Bon pelaksanaan atau seumpamanya yang diberikan merujuk suatu kontrak pembinaan atau kontrak pembekalan.

Acara

Kontrak acara bagi penyediaan mana-mana tempat, penginapan, kemudahan, pengangkutan, hiburan, katering atau barang atau perkhidmatan lain.

Pelancongan

Kontrak oleh pengusaha pelancongan di bawah Akta Industri Pelancongan 1992 [Akta 482] dan kontrak bagi penggalakkan pelancongan di Malaysia.

Profesional

Kontrak perkhidmatan profesional.

Pajakan atau sewaan

Pajakan atau sewaan harta tak alih bukan kediaman.

Ziarah Keagamaan

Kontrak yang berhubung dengan ziarah keagamaan.

Perjanjian Sewa Beli

Perjanjian sewa beli sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Akta Sewa Beli 1967 [Akta 212] atau kontrak pajakan, yang telah dimasuki oleh perusahaan mikro, golongan B40 atau M40 seperti yang dinyatakan dalam pangkalan data Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia, mengikut mana-mana yang berkenaan, bagi kenderaan yang berikut:

(a) kenderaan motokar seperti yang dikelaskan di bawah seksyen 5 Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333];

(b) kenderaan barangan atau perkhidmatan

 • berhubung dengan Semenanjung Malaysia, mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 [Akta 715]; atau
 • berhubung dengan Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan, mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987 [Akta 334] atau;
(c) kenderaan pelancongan

 • berhubung dengan Semenanjung Malaysia, mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 [Akta 715]; atau
 • berhubung dengan Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan, mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam Akta Pelesenan Kenderaan Pelancongan 1999 [Akta 594].

Kontrak Jualan Kredit

Kontrak Jualan Kredit di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999 [Akta 599].

Permohonan Mediasi


Muat turun borang persetujuan khidmat mediasi


Borang Persetujuan

Manual Pengguna



Manual Pengguna

Permohonan khidmat mediasi



Permohonan Mediasi

Soalan Lazim


 1. Apakah itu PMC-19?
 2. Pusat Mediasi COVID-19 (PMC-19) ditubuhkan oleh Kerajaan bagi membantu orang awam dalam menyelesaikan pertikaian yang berbangkit daripada ketidakupayaan untuk melaksanakan apa-apa obligasi kontraktual yang timbul daripada mana-mana kategori kontrak dalam Jadual [Seksyen 7] Akta Langkah-Langkah Sementara Bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (COVID-19) 2020 [Akta 829] yang disebabkan oleh langkah-langkah yang ditetapkan, dibuat atau diambil di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 [Akta 342] untuk mengawal atau mencegah merebaknya COVID-19. Nilai pertikaian untuk proses mediasi di bawah PMC-19 hendaklah tidak melebihi RM500,000.00.

 3. Bagaimana cara untuk berhubung dengan PMC-19?
 4. Pengurusan PMC-19 boleh dihubungi untuk sebarang maklumat dan pertanyaan lebih lanjut melalui:
  aduan@pmc19.gov.my untuk aduan berkaitan PMC-19; dan
  pertanyaan@pmc19.gov.my untuk pertanyaan berkaitan PMC-19.
  Talian Pejabat PMC-19: 03 – 8872 7070

 5. Bilakah Pusat Mediasi COVID-19 akan mula beroperasi ?
 6. Pusat Mediasi COVID-19 akan mula beroperasi bermula dari 16 November 2020.

 7. Berapa lamakah tempoh masa pemprosesan permohonan mediasi di PMC-19?
 8. Tempoh masa pemprosesan permohonan khidmat mediasi melalui PMC-19 adalah selama empat belas (14) hari bekerja dari tarikh dokumen permohonan lengkap diterima.

 1. Apakah itu mediasi?
 2. Mediasi atau pengantaraan merupakan suatu kaedah penyelesaian pertikaian secara alternatif yang diiktiraf oleh perundangan di Malaysia di bawah Akta Pengantaraan 2012 [Akta 749]. Mediasi memudahkan pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian menyelesaikan pertikaian di antara mereka secara baik, cepat dan berkesan tanpa melalui proses Mahkamah.

 3. Bagaimanakah proses mediasi berlangsung?
 4. Mediasi merupakan suatu proses perundingan yang dijalankan secara sukarela dan dimudahcara oleh pihak ketiga iaitu Mediator. Apabila pihak-pihak bertikai mencapai suatu persetujuan selepas mediasi, suatu Perjanjian Penyelesaian perlu dimasuki oleh pihak-pihak. Perjanjian Penyelesaian hendaklah dibuat secara bertulis, ditandatangani dan akan mengikat pihak-pihak.

 5. Apakah peranan mediator dalam proses mediasi?
 6. Mediator dalam proses mediasi berperanan untuk memudah cara serta membantu pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai dan menyelesaikan pertikaian mereka secara baik, bebas dan tidak berat sebelah. Mediator bertindak sebagai pihak yang berkecuali dan tidak menyebelahi mana-mana pihak bertikai yang terlibat dalam proses mediasi ini.

 7. Apakah kelebihan proses mediasi?
  • Proses mediasi merupakan suatu platform untuk pihak-pihak yang bertikai untuk menyelesaikan pertikaian mereka secara baik dalam tempoh masa yang singkat tanpa melibatkan apa-apa proses litigasi.
  • Proses mediasi juga dapat dilaksanakan dengan kos yang minimum dengan bantuan mediator sebagai pihak yang ketiga yang neutral.
  • Mediasi menyediakan mekanisme menang-menang (win-win situation) kepada pihak-pihak yang terlibat.
  • Mediasi merupakan kerjasama melalui perundingan di antara pihak-pihak mencapai penyelesaian secara adil memandangkan tiada pendakwa dan tiada pembela yang terlibat dalam proses mediasi.
  • Cadangan dan keputusan adalah dari pihak-pihak yang bertikai dengan dibantu oleh pihak ketiga yang neutral yang disebut sebagai mediator/pengantara. Mediator tersebut akan bekerjasama dengan pihak bertelingkah bagi mencari jalan penyelesaian secara damai dan dipersetujui oleh kedua pihak tersebut.

 8. Apakah akta-akta berkaitan mediasi di Malaysia?
 9. Mediasi di Malaysia diperuntukkan di bawah Akta Pengantaraan 2012 [Akta 749].

 10. Adakah mediasi di bawah PMC-19 tertakluk kepada Akta Pengantaraan 2012?
 11. Tidak, ia tertakluk di bawah peruntukan di dalam Akta Langkah-Langkah Sementara Bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (COVID-19) 2020 [Akta 829].

 1. Apakah kelayakan untuk mendapatkan khidmat mediasi di bawah PMC-19?
 2. Kelayakan-kelayakan untuk mendapatkan khidmat mediasi di bawah PMC-19 adalah seperti berikut:

  • pertikaian disebabkan oleh kegagalan mana-mana pihak untuk melaksanakan obligasi kontrak akibat daripada langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan untuk membendung penularan pandemik COVID-19;
  • pertikaian hendaklah berbangkit daripada salah satu daripada mana-mana jenis kontrak yang dinyatakan dalam Jadual [Seksyen 7], Akta Langkah-Langkah Sementara Bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (COVID-19) 2020 [Akta 829];
  • kontrak yang dipertikai hendaklah merupakan kontrak bertulis;
  • kedua-dua pihak yang bertikai bersetuju untuk mengikuti proses mediasi di bawah PMC-19; dan
  • jumlah keseluruhan nilai pertikaian hendaklah tidak lebih daripada RM500,000.00.

 3. Adakah permohonan khidmat mediasi yang melibatkan lebih daripada dua pihak dibenarkan di PMC-19?
 4. Proses mediasi melalui PMC-19 hanya dibenarkan untuk pertikaian yang melibatkan dua pihak yang berkontrak sahaja.

 5. Adakah seseorang yang telah diisytiharkan sebagai bankrap atau syarikat yang digulungkan layak memohon khidmat mediasi melalui PMC-19?
 6. Individu yang bankrap atau syarikat yang digulungkan boleh memohon sekiranya mendapat surat kebenaran untuk menjalani sesi mediasi daripada Jabatan Insolvensi Malaysia.

 7. Bagaimanakah cara untuk memohon untuk menjalani proses mediasi di bawah PMC-19?
 8. Permohonan perkhidmatan mediasi melalui PMC-19 boleh diakses/dicapai melalui laman sesawang www.pmc19.gov.my.

 9. Jika pemohon tidak layak untuk mengikuti khidmat mediasi yang ditawarkan di bawah PMC-19, bolehkah pemohon memohon untuk mengikuti khidmat mediasi di Mahkamah?
 10. Boleh, namun khidmat mediasi yang ditawarkan di Mahkamah memerlukan kes tersebut difailkan di Mahkamah mengikut prosedur sedia ada.

 11. Di manakah lokasi/tempat bagi sesi mediasi di bawah PMC-19 akan diadakan?
 12. Lokasi bagi sesi mediasi akan ditentukan oleh mediator akan tetapi jika mediator tidak berupaya untuk menyediakan tempat untuk sesi mediasi tersebut, lokasi tersebut akan ditentukan oleh pihak PMC-19.

 13. Adakah sesi mediasi di bawah PMC-19 boleh dijalankan secara maya?
 14. Mediasi di bawah PMC-19 dijalankan secara fizikal namun sesi mediasi juga boleh dijalankan secara maya jika terdapat keperluan.

 15. Apakah kriteria untuk sesuatu permohonan mediasi itu dipertimbangkan?
 16. Permohonan hendaklah memenuhi kriteria yang disenaraikan di bawah untuk dipertimbangkan:

  • Berjaya melepasi penilaian berkaitan COVID-19;
  • Mengemukakan maklumat yang diperlukan dengan betul dan lengkap; dan
  • Mengemukakan Borang Persetujuan Mediasi (link) yang telah ditandatangani oleh kedua-dua pihak yang bertikai dalam jangka masa yang ditetapkan.

 17. Adakah mediasi boleh dijalankan jika salah satu pihak tidak bersetuju?
 18. Tidak, mediasi memerlukan persetujuan daripada kedua-dua belah pihak.

 19. Berapa lamakah sesuatu proses mediasi dilaksanakan?
 20. Satu sesi mediasi akan berlangsung selama 4 jam. Walau bagaimanapun sesi mediasi dapat dilanjutkan.

 21. Bolehkan sesi mediasi dipanjangkan?
 22. Boleh. Sesi Mediasi boleh dipanjangkan jika nilai pertikaian berada dalam lingkungan RM 150,000.00 - RM500,000.00 dan mediator yang dilantik mempertimbangkan bahawa proses mediasi tersebut memerlukan sesi tambahan.

 1. Adakah pemohon dibenarkan untuk merayu bagi permohonan mediasi yang tidak berjaya?
 2. Permohonan rayuan untuk mendapatkan khidmat mediasi melalui PMC-19 boleh dikemukakan sekali sahaja melalui laman sesawang www.pmc19.gov.my.

 3. Bagaimanakah proses rayuan dilaksanakan oleh PMC-19?
 4. Pemohon perlu mengemukakan rayuan melalui sistem PMC-19. Keputusan mengenai rayuan akan dimaklumkan melalui emel kepada pemohon dalam jangka masa 21 hari bermula dari tarikh PMC-19 menerima dokumen lengkap.

 5. Adakah pemohon perlu hadir secara fizikal ke pejabat PMC-19 untuk sebarang urusan permohonan mediasi?
 6. Pemohon tidak perlu hadir secara fizikal ke Pejabat PMC-19. Semua urusan permohonan mediasi boleh dilaksanakan secara dalam talian.

 7. Berapakah jumlah masa maksimum yang diperuntukkan kepada pihak-pihak bertikai yang telah berjaya melepasi kelayakan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan bagi mendapatkan tanggungan proses mediasi?
 8. Nilai Pertikaian Sesi/Masa Jumlah ditanggung Kerajaan
  RM1.00 - RM150,000.00 1 Sesi (4 Jam) Maksimum RM2,000.00
  RM150,001.00 – RM500,000.00 4 Sesi (16 Jam) Maksimum RM8,000.00


  Ilustrasi 1:
  En Lim dan En Yusof mempunyai pertikaian berkaitan dengan kontrak pembinaan berjumlah RM70,000.00. En Lim dan En Yusof telah bersetuju untuk memohon khidmat mediasi di bawah PMC-19 dan En Lim dan En Yusof layak mendapat subsidi kerajaan. Bagi jumlah pertikaian di atas, Kerajaan menanggung sepenuhnya mediasi sebanyak satu kali sahaja berjumlah 4 jam maksimum.

  En Lim dan En Yusof tidak dapat menyelesaikan pertikaian mereka dalam masa 4 jam dan memohon sesi mediasi tambahan. En Lim dan En Yusof perlu menanggung kos mediasi tambahan tersebut sepenuhnya iaitu sebanyak RM2,000.00 bagi tempoh 4 jam seterusnya. Proses permohonan mediasi tambahan tersebut haruslah dipohon secara terus kepada pihak penyedia perkhidmatan mediasi berkenaan.

  Ilustrasi 2:
  Syarikat XYZ dan Syarikat ABC merupakan pihak-pihak yang bertikai mengenai kontrak pembinaan. Nilai pertikaian adalah sebanyak RM290,000.00. Kedua-dua syarikat tersebut layak mendapat subsidi daripada kerajaan. Jumlah sesi mediasi maksimum adalah sehingga 4 sesi (16 jam). Keputusan untuk melanjutkan sesi mediasi dapat dibuat oleh mediator hingga 2 sesi dan sesi tambahan hingga 4 sesi dapat dibuat dengan persetujuan pihak PMC-19. Sebarang sesi tambahan melebihi 4 sesi (16 jam) akan ditanggung oleh pihak masing-masing.

 1. Adakah terdapat apa-apa peraturan atau garis panduan yang mengawal selia proses mediasi di PMC-19?
 2. Peraturan atau garis panduan yang mengawal selia proses mediasi di bawah PMC-19 adalah Peraturan Mediasi PMC-19.

 3. Jika pihak-pihak bertikai mempunyai nilai pertikaian melebihi RM500,000.00, apakah jalan penyelesaiannya?
 4. Pihak-pihak boleh merujuk pertikaian tersebut kepada pihak penyedia perkhidmatan mediasi yang berkaitan seperti Malaysian Mediation Centre (MMC), Asian International Arbitration Centre (AIAC) atau mana-mana mediator persendirian.

 5. Apa yang akan terjadi jika seseorang ingkar akan Perjanjian Penyelesaian (Settlement Agreement) yang telah dipersetujui bersama?
 6. Jika mana-mana pihak ingkar terhadap perjanjian penyelesaian, pihak yang terkesan boleh mengambil tindakan mahkamah terhadap pihak yang ingkar kerana tidak mematuhi Perjanjian Penyelesaian.

 7. Adakah mediasi masih boleh digunakan/dijalankan jika tindakan telah pun diambil?
 8. Mediasi di bawah PMC-19 tidak perlu dijalankan sekiranya tindakan telah diambil atau pertikaian telah diselesaikan.

FIRMA GUAMAN MENGUTAMAKAN MEDIASI


Firma-firma guaman yang tersenarai di bawah merupakan firma yang telah mengambil bahagian dalam Ikrar Mengutamakan Mediasi di bawah PMC-19 untuk membantu pihak-pihak bertikai menyelesaikan pertikaian tanpa perlu di bawa ke mahkamah. Firma-firma guaman ini bersedia untuk memberi khidmat nasihat berkaitan mediasi, persiapan dan strategi-strategi mediasi yang berkesan. Sila ambil perhatian bahawa caj yang berpatutan akan dikenakan dan pihak-pihak terlibat dinasihatkan untuk membincangkan perkara ini terlebih dahulu sebelum mengesahkan pelantikan firma berkaitan.

Baca selanjutnya

Hubungi Kami


Sebarang pertanyaan atau makluman lanjut, sila hubungi kami di

Pusat Mediasi Covid-19
Aras 4, Bangunan Setia Perdana 3
Kompleks Setia Perdana
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 PUTRAJAYA
+603 8872 7070